Poniżej wprowadź szukaną frazę.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Sonda
Jak często odwiedzasz nasz portal?
Kilka razy dziennie
wynik 24,43%
Kilka razy w tygodniu
wynik 15,08%
Kilka razy w miesiącu
wynik 14,55%
Jestem tu po raz pierwszy
wynik 15,15%
Kilka razy w roku
wynik 14,96%
Rzadziej
wynik 15,83%
Łączna ilość głosów: 2640
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Strategia rozwoju gminy

 

Wstęp

"Strategia rozwoju gminy", jest pojęciem nie zawsze poprawnie rozumianym, ale modnym, uważanym za nowe i symbol nowoczesności. Jest to nie zupełnie właściwa opinia. Powszechnie rozumianym celem strategii rozwoju jest odpowiedź na pytanie "co trzeba zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości".
Odpowiedź na to pytanie dawali, bądź usiłowali dać wszyscy, którzy zajmowali się urbanistyką, obecnie nazwaną planowaniem przestrzennym;

 • Zajmował się tym pierwszy kongres europejski urbanistów w Atenach - 1932r., zakończony podpisaną"Kartą Ateńską".
 • W roku 1961 prof. Bolesław Malin - przedwojenny i  ko... już w czasie wojny urbanista, opracował "metodę progową rozwoju miasta" - w latach 1962-1964 wszystkie miasta w PRL opracowały "studium rozwoju progowego" jako odpowiednik rzeczowy dzisiejszej "Strategii rozwoju". Nie wszystkie studia były realizowane, bo nie odpowiadały "strategii" uznawanej przez ówczesne władze.
 • Do roku 1974, częścią składową zatwierdzanych planów zagospodarowania przestrzennego był tzw. "Program", który, również od strony potrzeb społeczno-gospodarczych przedstawiał problematykę rozwoju danego terenu. "Programy te miały być podstawą do tworzenia "pięcioletnich planów gospodarczych", lecz często były w tym przeszkodą, bo były rzetelne i niezależne, lecz niezgodne z "polityką".
 • W latach 1975-1994 "Programy rozwoju" umieszczane były w części opisowej, niezatwierdzanej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Program taki, opracowany podobnie do każdej gminy w  Polsce w duchu podstaw ówczesnego ustroju, jest zamieszczony również w opisie obowiązującego m.p.o. gminy Krasiczyn.
 • Obecnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym nie wspomina w ogóle o problemach programowych, jako elemencie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tym, zarówno planiści przestrzenni jak i organy administracji terenowej i rządowej, odpowiedzialni za działalność gospodarczą i społeczną na zarządzanym terenie, odczuli przed sobą próżnię w zakresie celu, do jakiego mają się kierować. Dla zapełnienia wspomnianej próżni, różne instytuty, głównie ekonomiczne i placówki naukowe, związane z planowaniem przestrzennym i gospodarczym, proponują opracowywanie "Strategii rozwoju".
Cytowana ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje wspólny dokument strategii i planowania przestrzennego na szczeblu kraju, natomiast rozdziela te elementy na szczeblu województwa. Strategia na szczeblu powiatu i gminy nie jest wymieniona w żadnym akcie prawnym.
Wspomniana próżnia na szczeblu gminnym, bardziej niż powiatowym, wymaga wypełnienia, tym bardziej, że ustawowo planowanie przestrzenne z uwzględnieniem "strategii województwa" jest zadaniem własnym gminy.
Prawidłowym postępowaniem Rady Gminy Krasiczyn było podjęcie uchwały o sporządzeniu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" równocześnie ze "Strategią rozwoju gminy".
Strategia ma kluczowe znaczenie dla samorządu gminy, pragnącego osiągnąć sukces. Wypracowują ją tylko ci, których na to stać, tak pod względem intelektualnym, jak i organizacyjnym. Taką społecznością jest niewątpliwie społeczność gminy Krasiczyn.
Podstawową funkcją strategii jest z jednej strony dostarczenie informacji podmiotom gospodarczym, inwestorom i mieszkańcom o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju i sposobach rozwiązywania problrmów, jakie w  związku z nimi powstaną. Z drugiej strony są to również deklaracje władz do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań. Strategia staje się więc dokumentem długofalowej polityki, także lokalnej, a  jej opracowanie jest wręcz niezbędne, gdyż tworzy dobrą platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, głównych aktorów życia publicznego. Budowanie strategii rozwoju należy do nowych form działalności samorządu gminnego i jest niezbędne, ze  względu na głębokie zmiany systemowe, które miały miejsce w Polsce w ciągu ostatnich lat, a mianowicie:

 • wprowadzenie gospodarki rynkowej, w związku z czym na rozwój lokalny oddziałuje wiele sił i interesów wymagających ukierunkowania i  koordynacji,

 • reaktywowanie samorządu terytorialnego i przejęcie przezeń wielu kompetencji, co pociąga za sobą odpowiedzialność za gminę,
 • demokratyzacja samorządów - realna odpowiedzialność przed społecznością lokalną,
 • wzrost znaczenia praw jednostki, a także oczekiwania społeczności lokalnych, które chcą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.

Formowanie jak i realizacja strategii odbywa się w konkretnej przestrzeni. Celem powinno być łączenie założeń polityki gospodarczej i społecznej, zawartej w strategii, z polityką przestrzenną i inwestycyjną. W szeroko pojętym planowaniu strategicznym, można wyróżnić trzy strefy działania, zgodnie z poniższym schematem

Możliwe są trzy rodzaje realizacji zachodzących pomiędzy strategią gminy, a studium:

 • podejście kompleksowe, zakładające integralność strategii i  studium,
 • studium zostaje oparte na poprzedzającej je strategii,
 • prace nad studium i strategią przebiegają równolegle.

Gmina Krasiczyn wybrała rodzaj trzeci. Podejście takie umożliwi zdobycie wzajemnie uzupełniających się informacji i wniosków oraz stworzenie dwu spójnych ze sobą dokumentów. Dodatkowym ułatwieniem jest powierzenie jednemu autorowi opracowywania obu tematów.
Aktualnie w Polsce brak jest zatwierdzonej formalnie koncepcji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wymaganej przez ustawę o  zagospodarowaniu przestrzennym. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego są w stadium opracowania, w fazie zakończonej diagnozy i tworzenia uwarunkowań.
Powiat przemyski opracował i zatwierdził strategię w 1999r. jako samotny w województwie, nie mając oparcia, ani odgórnego ani oddolnego, gdyż na 10 gmin tylko jedna opracowała strategię, a  pozostałe gminy na koniec 1999r. były w początkowej fazie opracowania. W tej sytuacji dla gminy Krasiczyn strategia powiatu przemyskiego nie może być materiałem przykładnym i bardzo pomocnym, gdyż może być niezgodna w niektórych zamierzeniach.
Przedstawiona strategia gminy Krasiczyn jest wynikiem połączonych wysiłków Zarządu Gminy, lokalnych środowisk i instytucji oraz przedstawicieli społeczeństwa, chcących i mogących mieć wpływ na kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Wykaz imienny tych podmiotów na zakończenie wstępu.
Zadaniem "autora" strategii jest jedynie zebranie informacji i  wniosków, usystematyzowanie ich i kolejne, nawet wielokrotne formowanie zamierzeń i zadań gminy z uwzględnieniem bliższej i dalszej przyszłości, zgodnie z przeprowadzonymi dyskusjami przedstawicieli społeczeństwa i  samorządów.
Strategia gminy nie wymaga formalnie żadnych opinii ani uzgodnień, lecz ze względu na możliwość wystąpienia kolizji programowych, należy przed sformowaniem wersji końcowej zasięgnąć opinii Zarządu Powiatu i Zarządu Województwa.
Podstawą prawną uchwalenia strategii będzie ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami).
Wykaz podmiotów biorących udział w tworzeniu strategii rozwoju gminy Krasiczyn:
Zespół do konsultacji planu strategicznego Gminy Krasiczyn:

 1. Alicja Dziukiewicz - radna
 2. Władysław Malinowski - radny
 3. Jan Raczkowski - radny
 4. Maria Sus - dyrektor gimnazjum
 5. Eugeniusz Martyński - sołtys
 6. Alicja Laryś - sołtys
 7. Waldemar Rowiński - przedsiębiorca
 8. Maria Wyrwińska - dyrektor szkoły podstawowej
 9. Maria Kruk - sołtys
 10. Adam Pilipiec - sołtys
 11. Renata Galiczyńska Radna
 12. Mieczysław Wojciechowski - Radny, członek Zarządu Gminy
 13. Karol Mościszko - radny
 14. Halina Tomaka - specjalista ogólnorolny
 15. Stanisław Rodzeń - członek Izby Rolniczej
 16. Tadeusz Sidor - Radny
 17. Stanisław Bartmiński - proboszcz
 18. Wiesław Krzyżanowski - sołtys
 19. Franciszek Kostka - leśniczy
 20. Lenar Stanisław - przedsiębiorca rolny
 21. Franciszek Lekki - sołtys
 22. Wiesław Jurkiewicz - dyrektor ORD
 23. Stanisław Chrapek - proboszcz
 24. Tadeusz Strojecki - komendant policji
 25. Ryszard Zajączkowski - kierownik ośrodka zdrowia
 26. Zdzisława Warzecha - pracownik UG Krasiczyn
 27. Danuta Łukasiewicz - pracownik UG Krasiczyn
 28. Jerzy Kowalski - Sekretarz Gminy Krasiczyn
 29. Czesław Karbowniczyn - kierownik USC w Krasiczynie

Kolor zielony okładki ma dwukrotne znaczenie:

 1. Symbolizuje najbardziej zieloną w powiecie gminę
 2. Symbolizuje nadzieję, że strategia rozwoju jest trafna, a co najmniej nie zniszczy zielonego wyglądu gminy.

Wstęp opracował autor strategii
inż. mgr ekonomista i uprawniony projektant
w planowaniu przestrzennym
Henryk Malawski


Strategia rozwoju gminy Krasiczyn
dokument Word, rozmiar 121,5 KB

UG Krasiczyn
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Mapa Gminy
Forum gminne
Mapa dojazdu
Prognoza pogody
E-kartki
Bramka SMS
Aktywuj e-BOK
8 lutego 2016
poniedziałek
39 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
imieniny
Irminy, Piotra, Sylwii
Strona ePUAP
Urząd Gminy w Krasiczynie, Krasiczyn 177, 37-741 Krasiczyn, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: +48.166718370, fax: +48.166718370, email: gmina@krasiczyn.pl, http://www.krasiczyn.pl
NIP: 795-10-59-278, Regon: 000541463
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI